Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Woda pitna

Woda pitna

Jako źródło wody pitnej wykorzystuje się wodę słodką, pochodzącą z wód powierzchniowych i podziemnych. Ilość dostępnej wody zależy od kilku czynników: ilości opadów, szybkości parowania, wielkości przepływu w rzekach, ilości wód podziemnych oraz zużycia związanego z działalnością człowieka. Powszechne stosowanie do produkcji rolniczej środków chemicznych: nawozów, pestycydów, herbicydów czy fungicydów oraz odprowadzanie do wód powierzchniowych ścieków przemysłowych i socjalno bytowych powoduje, że jakość wody przeznaczonej do picia i na potrzeby socjalno – bytowe nie spełnia niezbędnych wymagań sanitarnych i konieczne jest jej uzdatnianie.

Wybór technologii uzdatniania wody związany jest bezpośrednio z jej składem i dokonywany jest indywidualnie. Watersystem posiada zestaw urządzeń pozwalających na realizację pełnego cyklu uzdatniania wody. W technologii uzdatniania wody wykorzystywane są procesy jednostkowe umożliwiające usuniecie z wody zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych i biologicznych:

  • Filtracja i mikrofiltracja - usuwanie zawiesin mineralnych i organicznych,
  • Sorpcja na węglu aktywnym – związków organicznych i koloidów
  • Utlenianie związków żelaza i manganu – zwykle tlenem z powietrza
  • Odżelazianie i odmanganianie,
  • Dezynfekcja – związkami chloru, promieniami UV, ozonem.

Produkowane urządzenia umożliwiają budowę instalacji o wydajnościach dostosowanych do zapotrzebowania od kilkudziesięciu l/h dla domków jednorodzinnych do kilkudziesięciu m3/h dla regionalnych stacji uzdatniania wody.

Produkowane instalacje pozwalają również zabezpieczyć odbiorców przed wtórnych zanieczyszczeniem wody dostarczanej z istniejących sieci dystrybucyjnych zanieczyszczonej odłożonymi w przewodach zawiesinami, produktami korozji czy skażeniem biologicznym.