Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Filtracja

Filtracja to proces fizyczny polegający na mechanicznym oddzieleniu fazy stałe od fazy ciekłej w której jest rozproszona. Filtracja wody prowadzona jest z wykorzystaniem filtrów o odpowiednio dobranej porowatości dobranej do średnicy cząsteczek zawiesiny tak, aby skuteczność procesu była jak największa. Jako przegrody filtracyjne wykorzystuje się siatki w filtrach siatkowych, worki z tkaniny filtracyjnej, świece filtracyjne z nawijanej włókniny polimerowej lub spieki polimerowe oraz filtry kartuszowe z wkładami z bibuły filtracyjnej. Jako wkłady filtracyjne często wykorzystywane są również spieki ceramiczne. Filtry te działają na zasadzie filtracji powierzchniowej i wraz z odkładaniem się na ich powierzchni warstwy osadów rosną opory przepływu oraz spada wydajność filtracji. 

 

Inna grupą filtrów są filtry ciśnieniowe z wypełnieniem mineralnym w postaci żwirów o różnej granulacji w zakresie 0,6…10 mm ułożonych warstwami, tworzących warstwę filtracyjną. Złoże zasypane jest do zbiornika wyposażonego w dystrybutory górny i dolny zapobiegające wynoszenia złoża z filtra. Filtr zasilany jest wodą surową przez drenaż górny. Woda przechodząca przez złoże pozbawiona zostaje zawiesin i odprowadzana jest przez drenaż dolny filtra.

Nagromadzenie zawiesin w złożu filtracyjnym powoduje wzrost oporów przepływu i zmniejszenie wydajności filtra. Aby przywrócić parametry wyjściowe filtra przeprowadza się regenerację złoża. Regeneracja polega na przeciwprądowym płukaniu złoża silnym strumieniem wody, tak aby struktura złoża uległa rozluźnieniu i uwięziony osad mógł zostać wypłukany. Często proces wspomagany jest sprężonym powietrzem. Po zakończonym płukaniu filtr dopłukiwany jest wodą doprowadzaną jak woda filtrowana od góry kolumny co pozwala na usunięcie resztek popłuczyn oraz ułożenie złoża.