Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Elektrodejonizacja

Energetyka oraz wielu gałęzi przemysłu wymaga wody o bardzo wysokich parametrach jakościowych. Produkcje takiej wody umożliwia proces elektrodejonizacji (EDI). Elektrodejonizacja jest kombinację dwóch metod uzdatniania wody: elektrodializy (ED) oraz demineralizacji na złożach jonitowych (DI). Układ ten pozwolił na wyeliminowanie wysokiego zużycie energii elektrycznej w procesie elektrodializy zaś w przypadku demineralizacji jonitowej konieczność stosowania reagentów chemicznych oraz powstawanie agresywnych ścieków.

Uzdatniana woda przechodzi przez jedną lub więcej komór wypełnionych żywicami jonowymiennymi mieszczącymi się pomiędzy membranami kationowo oraz anionowo selektywnymi. Jony, które zostają związane na żywicach jonowymiennych migrują do oddzielnych komór pod wpływem przyłożonego z zewnątrz pola elektrycznego, które także produkuje jony H+ oraz OH- konieczne do utrzymania żywic w stanie zregenerowanym. Jony z tych oddzielnych komór są wypłukiwane do ścieków. Złoża jonowymienne w systemach elektrodejonizacji (EDI) są regenerowane w sposób ciągły, tak więc nie wyczerpują się w taki sposób, jak złoża żywic jonowymiennych stosowanych w kolumnach jonitowych.

Zwykle przed procesem EDI stosuje się odwróconą osmozę w celu usunięcia głównego ładunku jonów. Praktycznie RO usuwa około 95% jonów; EDI natomiast usuwa około 95% pozostałych jonów jak również dwutlenek węgla i krzemionkę. Woda produkowana przez EDI ma zwykle przewodnictwo właściwe poniżej 1 μS/cm. W przypadku konieczności pozyskania wody o jeszcze lepszej jakości woda po procesie EDI przepuszczana jest przez kolumnę wypełnioną złożem mieszanym: kationit silnie kwaśny – anionit silnie zasadowy.