Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Biologiczne metody oczyszczania ścieków

Biologiczne sposoby oczyszczania ścieków polegają głównie na utlenianiu zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach. Najistotniejsze znaczenie w tym procesie odgrywają bakterie tlenowe. Proces oczyszczania w warunkach tlenowych polega na adsorpcji na powierzchni mikroorganizmów zanieczyszczeń organicznych, rozpuszczonych lub koloidalnych, zawartych w ściekach. Mikroorganizmy te występują jako skupiska bakterii, pierwotniaków i organizmów wyższych jako osad czynny. Część zatrzymanych ze ścieków zanieczyszczeń jest utleniana, w wyniku czego powstaje woda i dwutlenek węgla, pozostała część jest asymilowana i wykorzystywana do przyrostu biomasy mikroorganizmów. Następnie część lub całość zsyntetyzowanej substancji żywej ulega autooksydacji. Biologiczne oczyszczanie ścieków odbywa się przy udziale enzymów wydzielonych przez mikroorganizmy biorące czynny udział w procesie oczyszczania. Najważniejszymi produktami procesów utleniania są bezwodniki kwasu węglowego, azotowego i siarkowego. Ponieważ ścieki zawierają dostateczną ilość związków zasadowych, bezwodniki tych kwasów wytwarzają sole rozpuszczalne: węglany, azotany i siarczany. Jedynie część dwutlenku węgla jako gaz pozostaje w roztworze lub z niego uchodzi. Podczas biologicznego oczyszczania ścieków rozkładowi ulega większość zanieczyszczeń organicznych. Pozostała ilość substancji organicznych w postaci biomasy osadu czynnego, dostaje się do osadników wtórnych, skąd w części jest recyrkulowany do procesu w części odprowadzana jako osad nadmierny. W procesach oczyszczania biologicznego zużywane są zawarte w ściekach związki biogenne azotu i fosforu. Do degradacji organicznych osadów ściekowych i stężonych organicznych ścieków przemysłowych często stosuje się metodę beztlenowego rozkładu biologicznego. Metoda ta, określana jest jako fermentacja anaerobowa lub metanowa. W procesie fermentacyjnym biorą udział bardzo różnorodna grupa drobnoustrojów, zdolnych do życia w warunkach beztlenowych.

Watersystem dysponuje zespołem urządzeń pozwalających na biologiczne oczyszczanie ścieków. Do oczyszczania zastosowano metodę biologiczną z wykorzystaniem reaktora membranowego. Dopływające do urządzenia ścieki są napowietrzana sprężonym powietrzem w pierwszym zbiorniku. Substancje organiczne zawarte w ściekach oraz doprowadzony tlen powodują rozwój specyficznej biocenozy osadu czynnego przetwarzającej zanieczyszczenia na proste związki chemiczne.

Napowietrzone ścieki wraz z osadem czynnym przepływają następnie do drugiej komory wyposażone w pakiet ultrafiltracyjnych membran płaskich które oddzielają zawiesinę od oczyszczonej wody. Zainstalowana pompa tworzy podciśnienie po wewnętrznej stronie membran wymuszając przepływ wody. Zawiesina po zewnętrznej stronie membran ulega zagęszczeniu i pompą jest recyrkulowany do pierwszej komory urządzenia. Aby wyeliminować blokowanie się powierzchni membran zawiesiną prowadzące do spadku wydajności procesu membrany okresowo płukane są oczyszczoną wodą doprowadzoną pod ciśnieniem na wewnętrzną stronę membran. Ponieważ kosztem zanieczyszczeń następuje przyrost biomasy część jej jako osad nadmierny kierowana jest do kanalizacji.

Urządzenia cechuje duża skuteczność oczyszczania ścieków ze związków organicznych mierzonych wskaźnikami tlenowymi, usuwanie związków azotu, zawiesiny oraz eliminacja z wody zanieczyszczających ją mikroorganizmów: bakterii i wirusów.

Recykling wody, materiałów i energii