Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Działalność przedsiębiorstwa

Polska jest krajem stosunkowo ubogim pod względem zasobów wody pitnej. W przeliczeniu na jednego mieszkańca znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Wzrastające koszty oczyszczania wody oraz odprowadzania ścieków jak również aspekty ekologiczne wymuszają konieczność racjonalnej gospodarki wodą. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu opracowaliśmy zespół urządzeń do realizacji złożonych układów technologicznych realizujących procesy uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz zamykania obiegów wodnych, materiałowych i cieplnych. Zestaw urządzeń zapewnia możliwość stosowania najbardziej nowoczesnych technik stosowanych w inżynierii środowiska z zastosowaniem procesów fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych oraz biologicznych.

W zakresie działania firma oferuje usługi pozwalające na kompleksowe rozwiązanie każdego problemu ekologicznego związanego z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków poczynając od badań wstępnych, poprzez projektowanie, wykonawstwo i montaż do uruchomienia oraz serwisu wykonanych obiektów.

Na podstawie materiałów wyjściowych takich jak ankieta, plany zagospodarowania przestrzennego terenu, plany produkcyjne, a także jakość wody, ścieków i wymogi co do stopnia ich oczyszczania stawiane przez wymogi technologiczne dla wody lub warunki odprowadzania ścieków do odbiornika podejmujemy się opracowania koncepcji rozwiązania problemu uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Po szczegółowej analizie danych założeniowych dobierany jest optymalny układ technologiczny zarówno pod względem ekonomicznym i lokalizacyjnym jak również z punktu widzenia jego efektywności.

Prowadzimy również doradztwo techniczne obejmujące zarówno istniejące obiekty, jak i obiekty nowo projektowane którego zakres obejmuje dobór optymalnej koncepcji uzdatniania wody lub oczyszczania ścieków, poprawę eksploatacji obiektów, dobór urządzeń oraz wykorzystanie technologii energo i wodo oszczędnych.

W zakresie wykonawstwa oferujemy wykonanie obiektów „pod klucz” lub w zakresie zgodnym z życzeniami klienta. Zapewniamy również kompletację i dostawę niezbędnych urządzeń i elementów do budowy instalacji. Obiekty realizujemy według własnego projektu lub dokumentacji dostarczonej przez Inwestora. Montaż obiektu zakończony jest rozruchem technologicznym powiązanym ze szkoleniem personelu obsługi obiektu. Rozruch prowadzony jest do momentu uzyskania wymaganych efektów potwierdzonych pozytywnymi wynikami analiz jakości wody lub ścieków oczyszczonych.

W końcowym etapie rozruchu wykonujemy badania analityczne ścieków i osadów dla potrzeb pozwolenia wodno-prawnego, opracowujemy dokumentację rozruchową, instrukcję obsługi oraz przekazujemy obiekt do eksploatacji z chwilą uzyskania zakładanych efektów ilościowych i jakościowych.

Po zakończeniu rozruchu jesteśmy gotowi przejąć eksploatację wykonanej instalacji. W momencie przejęcia ponosimy pełną odpowiedzialność za uzyskanie wymaganych efektów oczyszczania.

Instalacje wykonujemy w oparciu o własne rozwiązania technologiczne i techniczne oraz przy współudziale zakładów naukowych i znanych przedsiębiorstw krajowych zajmujących się zbliżoną problematyką.

Zakres produkcji obejmuje instalacje uzdatniania wody pitnej i użytkowej w wykonaniach stacjonarnych, kontenerowych i przewoźnych. Technologia dobierana jest elastycznie w zależności od rodzaju uzdatnianej wody, warunków lokalizacyjnych oraz potrzeb klienta.

Projektowane oczyszczalnie i neutralizatory ścieków pozwalają na eliminacje zagrożeń środowiskowych stwarzanych przez ścieki przemysłowe pozwalają również w uzasadnionych przypadkach na odzysk wody i zawrócenie jej do procesów technologicznych.

Oferowane stacje mogą pracować ze sterowaniem ręcznym lub automatycznym również z wykorzystaniem sterowania mikroprocesorowego.

W skład ciągów technologicznych stacji uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków w zależności od ich przeznaczenia mogą wchodzić następujące procesy:

 • filtracja i mikrofiltracja,
 • odżelazianie i odmanganianie,
 • zmiękczanie jonitowe i membranowe,
 • sorbcja związków powierzchniowo czynnych i pestycydów,
 • koagulacja i flokulacja,
 • neutralizacja,
 • helatowanie metali ciężkich,
 • dezodoracja i degazacja,
 • demineralizacja jonitowa i membranowa,
 • utlenianie i redukcja zanieczyszczeń,
 • metody wyparne,
 • metody biologiczne.

Rodzaj zastosowanej technologii gwarantuje osiągnięcie wysokich parametrów jakościowych uzdatnianej wody oraz oczyszczonych ścieków.