Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że Watersystem Sp. z o.o. Sp. k. (dalej jako: „AD” lub „Administrator”), przetwarza informacje ze źródeł publicznych i ogólnodostępnych (w tym z Internetu) oraz z własnych zbiorów. Wśród tych informacji mogą znaleźć się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

 

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, administrator danych jest zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO. Administrator niezależnie od spełnienia obowiązku informacyjnego w momencie każdorazowego pozyskiwania danych, przedstawia niniejszą informację uwzględniającą główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych jego Klientów.

 

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu wykorzystania plików „cookies” znajdują się w sekcji Polityka plików „cookies”.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta AD i użytkownika serwisów oraz usług przez nią oferowanych obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: http://www.watersystem.com.pl/

 

 

I. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?

 

W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Natomiast jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w istocie każdą czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 

II. Informacja o Administratorze danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest Watersystem Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zakręcie, ul. Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakręt wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000500577, REGON: 147130094, NIP: 5322048050,

 

Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 22 795 77 93 adresem e-mail watersystem@watersystem.pl lub na adres do korespondencji: Watersystem Sp. z o.o. Sp. k. ul. Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakręt.

 

 

III. Cele przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 

1) podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy na dostawę produktów oraz świadczenie usług przez Administratora lub na jego rzecz (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO)

3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO);

4) ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO);

5) przesyłania na podany przez Panią/Pana adres e-mail zamówionego newslettera – podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);[J1]

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku zostaną Państwo każdorazowo poinformowani w sposób zgodny z nałożonym na AD obowiązkiem informacyjnym (art. 13 i 14 RODO).

 

 

IV. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.

 

 

V. Okres przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

 

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody - przez czas obowiązywania tej zgody (np. na otrzymywanie newslettera), do czasu jej cofnięcia.

 

Każdorazowo jednak, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, co najmniej przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).

 

 

VI. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora

 

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

 

Może Pani/Pan w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych oraz zawarcia i wykonania umowy.

 

Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, w stosunku do Pani/Pana danych osobowych zbieranych, za Pani/Pana zgodą za pośrednictwem plików „cookies”, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację – szczegółowe informację w tym zakresie znajdują się w sekcji „POLITYKA COOKIES”.

 

 

 

 

Polityka plików „cookies”

 

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” (ciasteczka) i odnosi się do sposobów ich wykorzystania na stronach internetowych, których właścicielem jest Administrator, tj. w Serwisie: http://www.watersystem.com.pl/

 

 

I. Czym są pliki „cookies”?

 

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Ciasteczka w zasadzie nie pozwalają na identyfikuję osób fizycznych, jednakże z uwagi na dbałość Administratora z jaką podchodzi do ochrony danych osobowych swoich klientów stosowane są do nich środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. Zapisywanie ciasteczek w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie Użytkownika lub jego sprzęt. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.

 

Używanie przez nas ciasteczka są bezpieczne dla Twojego komputera.

 

 

II. Do czego używamy plików „cookies”?

 

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

1) dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

2) rozpoznawania urządzeń Użytkowników i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

3) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

5) prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;

6) realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

 

Samo przechowywanie „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika.

 

Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów i reklamodawców.

 

 

III. Jakich plików „cookies” używamy oraz jak długo są one przechowywane?

 

– Ciasteczka sesji – do utrzymywania stanu zalogowania w serwisie oraz do utrzymywania sesji. Te pliki cookies działają podczas Twojej wizyty na naszej stronie, po czym są automatycznie usuwane.

 

– Ciasteczka trwałe – po odwiedzeniu naszej witryny pozostaną na Twoim komputerze wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Twoim skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas kolejnych Twoich odwiedzin, przez co użytkowanie naszego serwisu będzie dla Ciebie łatwiejsze. Pliki te są przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat[J2] .

 

 

IV. Usuwanie plików „cookies”

 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Mogą Państwo również wyrazić, bądź cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez serwis pod adresem: watersystem@watersystem.pl [J3]

 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

 

V. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?

 

Przykładowa informacja:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka